Adatvédelem

I. Bevezető rendelkezések

Tóth Katalin Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: „Adatkezelő”) működése és tevékenysége során különös figyelmet fordít a tevékenységével összefüggésben, annak ellátása érdekében birtokába kerülő személyes adatok védelmére, különösen, de nem utolsó sorban a kötelező jogi rendelkezések által előírt és elvárt adatkezelési szabályok betartására.
Az Adatkezelő elhivatott arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatok megőrzése, kezelése során a mindenkor hatályos európai uniós jogi normák és magyar jogszabályok rendelkezései alapján járjon el és minden esetben megtegye a biztonságos adatkezelés érdekében elvárható intézkedéseket.
A jelen szabályzat a következő főbb hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Adatkezelő adatai:

Név: Tóth Katalin
Székhely: 1188 Bp, Nagykőrösi út 67.
Adószám: 5719221-1-43
Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

II. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Az érintett hozzájárulása: Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Tiltakozás: Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

III. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok:
• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
• gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
• az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
• pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
• kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

IV. Az adatkezelés jogalapja adatkezelési célok szerint

a. Szerződés teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (19 bekezdés b) pont)
Érintett az Adatkezelővel kötött szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a Szerződésben megadott, valamint a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kezeléséhez.
Amennyiben a Felek között külön íven szövegezett írásbeli szerződés nem jön létre az Adatkezelő által végzett tevékenységre vonatkozóan, hanem kizárólag e-mailben vagy telefonon történt megrendelés (ajánlattétel és annak elfogadása) útján jön létre jogviszony/szerződés, úgy Adatkezelő az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásnak tekinti, ha az Érintett a kért adatokat átadja Adatkezelő részére.
Az Adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés vagy leadott és visszaigazolt megrendelés teljesítése, végrehajtása, valamint a teljesítést követően abból eredő esetleges igényérvényesítés biztosítása.
A szerződések teljesítéséhez szükséges és Adatkezelő rendelkezésére bocsátandó adatok köre:
• megrendelő neve
• megrendelő címe
• szállítási cím
• megrendelő e-mailcíme és telefonszáma
Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges, részére átadott adatokat a szerződés teljesítését követően a szerződésből esetlegesen eredő polgári jogi igények általános elévülési idejének végéig, azaz 5 évig őrzi.
b. Számviteli bizonylat kiállítása (GDPR rendelet 6. cikk (19 bekezdés c) pont)
A szerződés teljesítéséről kiállított számviteli bizonylaton szereplő adatok kezelésének jogalapját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében írt megőrzési kötelezettség teremti meg.
A számviteli bizonylaton szereplő adatok kezelésének célja a törvényben foglalt kötelezettség teljesítése.
A számviteli bizonylat kiállításához szükséges és Adatkezelő rendelkezésére bocsátandó adatok köre:
• megrendelő neve
• megrendelő címe
• szállítási cím
• megrendelő adószáma szükség esetén
A számviteli bizonylaton szereplő adatok kezelése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 év. Ezen időszak alatt Érintett nem jogosult megtiltani a számviteli bizonylaton szereplő adatai kezelését.
c. Kapcsolattartás (GDPR rendelet 6. cikk (19 bekezdés b) pont)
Érintett az Adatkezelővel kötött szerződés aláírásával vagy ennek hiányában a megrendelés során megadott elérhetőségeivel kifejezetten hozzájárul a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kezeléséhez. Adatkezelő az adatkezeléshez történő kifejezett és önkéntes hozzájárulásnak tekinti, ha az Érintett a kért adatokat átadja Adatkezelő részére.
Az Adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés vagy leadott és visszaigazolt megrendelés teljesítése, végrehajtása.
• kapcsolattartó neve
• kapcsolattartó címe
• kapcsolattartó e-mailcíme, telefonszáma
Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy az általa üzemeltetett webfelületen ( www.elmenyjatek.hu ) regisztrációs lehetőséget nem biztosít, így ezzel kapcsolatosan adatkezelést nem végez. Adatkezelő szolgáltatásai igénybe vételére kizárólag írásos (pl. e-mail, fax) formában tett megrendelés vagy írásbeli szerződéskötés útján van lehetőség.
Amennyiben kizárólag kapcsolatfelvételre kerül sor előzetes tájékoztatás vagy ajánlat kérése céljával írásos formában, úgy a kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés során megadott adatait az Adatkezelő megismeri. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az így megadott adatai kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulást az Adatkezelő megadottnak tekinti az üzenetnek az Adatkezelő részére történő elküldésével.

V. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő a papíralapon – szerződésekben, bizonylatokon – részére átadott személyes adatok védelme érdekében azokat zárható szekrényben és elzárt helyiségben tartja, melyhez hozzáférése kizárólag Adatkezelő vezető tisztségviselőinek és munkavállalóinak van.
Az Adatkezelő részére elektronikusan átadott adatok tárolása számítástechnikai eszközön történik, mely eszköz kizárólag az Adatkezelő munkavállalói által ismert jelszóval védett. A számítástechnikai eszközön tárolt személyes adatok világhálón történő hozzáférése ellen az Adatkezelő által használt hálózat szintén jelszóval védett.

VI. Az adatkezelés időtartama

• Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a IV. pont a) alpont szerinti esetben a Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésétől számítottan addig az időpontig kezeli, amíg az adott szerződésre mindenkor irányadó polgári jogi szabályok alapján a Szerződésből eredően polgári jogi igény érvényesíthető. (elévülési idő) Jelen tájékoztató hatályba lépésének időpontjában az elévülési idő 5 év.

Érintett bármikor jogosult visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását, illetőleg adatai kezelését megtiltani Adatkezelő részére a Szerződés teljesítését követően a fenti határidőt megelőzően, amennyiben egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a Szerződésből eredően Adatkezelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesít.
• Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a IV. pont b) alpont szerinti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli. Ezen időszak alatt Érintett nem jogosult megtiltani a számviteli bizonylaton szereplő adatai kezelését.
• Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a IV. pont c) alpont szerinti esetben a Szerződés/megrendelés minden érintett fél általi teljesítéséig kezeli.
• Amennyiben előzetes tájékoztatás, kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés során kerül sor adatkezelésre, úgy Adatkezelő az adatokat 15 napig, ajánlatkérés esetén az Adatkezelő által megjelölt ajánlati kötöttség idejének utolsó napját követő napig őrzi. Érintett az adatkezelési időszak során bármikor jogosult kérni az adatai törlését.

VII. Az Érintettek jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését – a kötelező adatkezelés kivételével.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett azok törlését kéri, vagy az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, továbbá ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Telefon: 06- 1-391-1400
• Fax: 06-1-391-1410
• Weboldal: naih.hu

Cookie-k kezelése az ugralotalpak.hu oldalon

Általános információk
Az ugralotalpak .hu weboldala alkalmaz ún. cookie-kat google-analytics és AdWords remarketing céljából.
Ezek a cookie-k egy számot raktároznak el a böngészőben, amely alapján emlékszik a weboldalt meglátogatókra. Ez a szám nem a felhasználót, hanem a számítógép webböngészőjét azonosítja egyedi módon.
Az elmenyjatek.hu kizárólag google-analytics és remarketing céljából használ cookie-kat, és nem tárol személyes adatokat cookie-k segítségével!

Mi is az a google-analytics?
A google-analytics egy mérőprogram, ami elemzi az adott weboldal látogatóinak az oldalon végzett tevékenységét pl. melyik aloldalt hányszor látogatták meg.

Mi is az a remarketing?
A remarketing egy olyan funkció, ami lehetővé teszi, hogy a külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével a remarketinget használó weboldalak hírdetéseit jelenítse meg a felhasználók számára.

Mik is azok a cookie-k?
A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el abból a célból, hogy bizonyos ideig megjegyezze a látogatók műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a felhasználóknak nem kell azokat újra megadniuk minden egyes alkalommal ha meglátogatják a weboldalt.
Emellett a weboldalak cookie-k segítségével képesek az oldal tartalma iránt érdeklődőknek más weboldalakon (pl. google) a látogató érdeklődési körébe eső reklámok megjelenítésére.

Cookie-k kikapcsolása és törlése
Minden web böngésző lehetővé teszi cookie tevékenységének korlátozását vagy a cookie-k kikapcsolását a böngésző beállítások vagy opciók lehetőségeken belül.
Ennek lépései böngészőnként eltérhetnek, erre nézve a böngésző Súgó menüjében találhat instrukciókat.
Böngészőjén meg is nézheti a számítógépén levő cookie-kat, törölhet közülük egyeseket vagy akár az összeset is.
A google hírdetéseket szabályozó cookie-k beállításait a www.google.com/settings/ads linken tekintheti meg és módosíthatja.